วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

คำไวพจน์ในภาษาไทย


   คำไวพจน์
         
          คือคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือคำที่พ้องความหมายนั่นเอง


ตัวอย่างเช่นคำว่า  "ผู้หญิง"  ประกอบด้วยคำไวพจน์  ต่อไปนี้

 กนิษฐ์        กนิษฐา       กระลาพิน       กระลาศรี        กัญญา        กันยา       กัลยาณี         กานดา         
 เกน           กลอยใจ      แก้วตา           ขนิษฐา           ดรุณี           ดวงสมร   ถี                  นง            
 นงราม       นงนุช         นงนาฏ            นงเยาว์          นงลักษณ์    นงโพธ     นงพาล           นงพะงา    
 นารี           นฤมล         นาเรศ            นิรมล             นุช             เนียง        แน่ง               แน่งน้อย    
โผอน         พธู             พนิดา             พะงา              พังงา          ภคินี        ภาคินี             มาณวิกา   
 ยอดสร้อย   ยาหยี          ยุพยง              ยุพเรศ           ยุพดี           ยุพา         ยุพาน             ยุพิน         
 ยุพาพิน      ยุวดี           เยาวมาลย์       เยาวเรศ         เยาว์ลักษณ์  เยาวพา   รมณี               ร้อยชั่ง     
 วนิดา         วรดนู         วรางคณา        วิมล                ศรี              สดี           สตี                 สตรี         
 สะคราญ    สายสมร      สายสวาท         สุดา              เสาวภาคย์    สุนทรี      อนงค์             อร             
 อ่อนไท      อ่อนไท้        อรนุช              อังคณา         อัมพา           อิตถี        อิสัตรี
  
           คำไทยที่หลายคำที่มีความหมายเหมือนกันหั่นสังเกตดีๆนะคะ  แล้วคุณจะได้ทราบคำศัพท์ในภาษาไทยอีกมากมายคะ

                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น